Extern salderen en de mogelijkheden

Wat is extern salderen? Voor veel veehouders is het intern en extern salderen van stikstof een complex verhaal toch wat dingen nog onduidelijk. In dit artikel delen we de belangrijkste uitgangspunten rondom intern en extern salderen.

In veel provincies is het sinds eind vorig jaar mogelijk om stikstofruimte te verkopen of verleasen.

Wanneer een veehouder ervoor kiest om zijn bedrijf uit te breiden zal er gekeken worden of er door de nieuwe situatie een toename is van de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. Om een vergunning, Wet natuurberscherming (Wnb), te krijgen voor de bedrijfsuitbreiding mag er geen toename zijn van de stikstofdepositie. Wanneer er wel sprake van een toename zal zijn, dan is er een eventuele mogelijkheid om dit te compenseren.

Intern salderen

Bij intern salderen geldt dat de stikstofdepositie van het bedrijf niet mag toenemen ten opzichte van wat er is vergund. Voorbeeld: een ligboxstal voor 70 melkkoeien met een niet emissiearme roostervloer (emissiefactor: 13 kg NH3/koe/jaar) kan bij intern salderen worden omgezet naar een ligboxstal voor 120 melkkoeien wanneer deze wordt voorzien van een emissiearme vloer (6 kg NH3/koe/jaar).

In principe wordt er bij intern salderen alleen gebruik gemaakt van de gerealiseerde stalcapaciteit. Dit betekent dat alleen de emissie uit ligboxstallen, die onafgebroken in gebruik zijn geweest, mag worden gebruikt.

UPDATE:

Voor intern salderen is geen vergunning meer nodig. Eind januari heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangegeven dat er voor intern salderen geen natuurvergunningsplicht meer geldt. Dit betekent dat bijvoorbeeld vergunde, maar niet-gerealiseerde capaciteit zonder beperkingen mag worden gebruikt voor intern salderen. De vergunning mag uiteraard niet vervallen of verlopen zijn. Ook de gemaakte koppeling met het Besluit emissiearme huisvesting is niet langer aan de orde. Deze koppeling verplichtte tot het corrigeren van de ammoniakemissie.

Extern salderen

Wanneer intern salderen geen optie is, kan extern salderen een mogelijkheid bieden.
Voor extern salderen geldt dat de stikstofruimte van een afbouwend bedrijf wordt gebruikt door een bedrijf dat wil uitbreiden. Op deze manier kan de depositie ruimte worden vergroot. Door extern salderen wordt de stikstofruimte opgevuld door het afbouwende bedrijf. Uiteraard mag er in zijn totaliteit geen toename zijn van de stikstofdepositie wanneer de twee deposities met elkaar worden verrekend. Bij het bedrijf dat zijn depositieruimte overdraagt, zal de natuurvergunning (deels) worden ingetrokken. Daarnaast geldt er bij de overdracht van emissierechten dat er 30% zal worden afgeroomd. Dit betekent dat er nog 70% kan worden benut door het bedrijf dat de emissierechten overneemt.

Voor extern salderen geldt dat er alleen gebruik mag worden gemaakt van de gerealiseerde capaciteit. Hierbij geldt niet de uitzondering zoals bij intern salderen. Bedrijven die meedoen aan een zogenoemde stoppersregeling zijn uitgesloten van extern salderen. Deze bedrijven kunnen de vrijgekomen ammoniakrechten dus niet verkopen.

Verkoper stikstofrechten

Wanneer de stikstofdepositie bekend is van de verkopende partij, dan zal deze bij verkoop of verleasen worden afgeroomd met 30%. De kopende partij mag namelijk maar 70% van de stikstofruimte overnemen. De 30% afroming zal ervoor zorgen dat de totale stikstofdepositie afneemt. Deze afroming zal ten goede komen aan de natuur.

De berekeningen van de stikstof-depositieafname van de verkopende partij en de depositietoename van de kopende partij moeten worden ingediend bij de provincie. De provincie zal de vergunningen aanpassen.

 

Koper stikstofrechten

Wanneer intern salderen geen optie is, kan extern salderen een mogelijkheid bieden.
Voor extern salderen geldt dat de stikstofruimte van een afbouwend bedrijf wordt gebruikt door een bedrijf dat wil uitbreiden. Op deze manier kan de depositie ruimte worden vergroot. Door extern salderen wordt de stikstofruimte opgevuld door het afbouwende bedrijf. Uiteraard mag er in zijn totaliteit geen toename zijn van de stikstofdepositie wanneer de twee deposities met elkaar worden verrekend. Bij het bedrijf dat zijn depositieruimte overdraagt, zal de natuurvergunning (deels) worden ingetrokken. Daarnaast geldt er bij de overdracht van emissierechten dat er 30% zal worden afgeroomd. Dit betekent dat er nog 70% kan worden benut door het bedrijf dat de emissierechten overneemt.

Voor extern salderen geldt dat er alleen gebruik mag worden gemaakt van de gerealiseerde capaciteit. Hierbij geldt niet de uitzondering zoals bij intern salderen. Bedrijven die meedoen aan een zogenoemde stoppersregeling zijn uitgesloten van extern salderen. Deze bedrijven kunnen de vrijgekomen ammoniakrechten dus niet verkopen.

Extern salderen verschillend per provincie

Nadat de Raad van State twee jaar geleden een streep heeft gezet door de PAS, is het in een groot aantal provincies mogelijk extern te salderen door het verkopen of verleasen van stikstofrechten. Noord-Holland wil de openstelling van extern salderen mogelijk maken op 1 april. De provincies Zuid-Holland en Utrecht wachten eerst op de uitkomsten van de pilot rond het gebied Nieuwkoop voordat zij extern salderen mogelijk gaan maken.

In de onderstaande afbeelding ziet u waar het mogelijk is om stikstofrechten te verkopen of te verleasen.